Rozhovory o ekológii v CZ Ostrá Lúka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 21:04

OL 01Dňa 9.marca 2014 sa v CZ Ostrá Lúka uskutočnila krátka prezentácia poznatkov z 2.medzinárodného stretnutia učiacich sa vo Wittenbergu. Spomínané stretnutie bolo súčasťou projektu Grundtvig, ktorý sa zameriava na podporu trvalo udržateľného rozvoja malých cirkevných zborov na Slovensku, v Nemecku, Dánsku, Švédsku a v Lotyšsku.

Po skončení služieb Božích sa veriaci stretli v sakristii kostola v Ostrej Lúke. Náš cirkevný zbor vo Wittenbergu zastupovali sestra Michaela Bučanová a  brat Pavol Varga. Cez fotografickú dokumentáciu nás previedli praktickými skúsenosťami a novými informáciami, ktoré si priniesli z Wittenbergu.

Samotný výber miesta pre druhé stretnutie učiacich sa (pod Lutherovým chrámom) evokovalo návrat ku koreňom našej cirkvi a pripomenulo aj našim účastníkom osobnú zodpovednosť voči Cirkvi i voči celému stvorenstvu.

V Nemecku rezonovali témy ako ekologická stopa krajín sveta a jednotlivcov. Ide o stupeň zaťaženia životného prostredia, ktorý produkuje krajina ako celok alebo jednotlivec v každodennom živote. Účastníci spoločne premýšľali o tom, ako môžu prispieť k znižovaniu svojej vlastnej ekologickej stopy cez praktické rozhodnutia, ako je používanie bicyklov namiesto hromadnej dopravy, či nakupovanie produktov u miestnych výrobcov. Ďalšou témou boli ekologické cintoríny a možnosti údržby týchto plôch spôsobmi, ktoré čo najmenej zaťažujú životné prostredie (stromy namiesto kamenných náhrobkov, zatrávnenie, atď.).

Zaujímavým podnetom bol aj seminár s ukážkou zelených služieb Božích v Dánsku. Zelená bohoslužba prebieha pod holým nebom a je tematicky zameraná na úlohu človeka pri ochrane a zveľaďovaní Božieho stvorenstva. Takéto služby Božie majú potenciál osloviť aj menej častých návštevníkov kostola.

Praktickým seminárom bola prehliadka starej fary vo Wittenbergu (Bugenhagen Haus) s dôrazom na opatrenia, ktoré majú viesť k výraznému šetreniu energie a zdrojov bez nákladného zásahu do funkčných prvkov budovy. Tieto poznatky sú aplikovateľné na akúkoľvek cirkevnú budovu či domácnosť.

Členovia cirkevného zboru v Ostrej Lúke reflektovali na prezentáciu vlastnými postrehmi a skúsenosťami zo života. Zazneli obavy zo silnej chemizácie súčasného poľnohospodárstva a snaha o udržanie či návrat k domácky dopestovaným rastlinným a živočíšnym produktom. Vo všeobecnosti bola vyzdvihnutá múdrosť našich predkov v zodpovednom prístupe k prostrediu a v múdrom hospodárení s dostupnými zdrojmi.

 

Michaela Bučanová

  Pro joomla themes